Standardbetingelser for nettkjøp av forbrukere

Innholdsfortegnelse

 

 1. Avtalen
 2. Partiene
 3. Pris
 4. Inngå avtale
 5. Ordrebekreftelse
 6. innbetaling
 7. Levering etc.
 8. Ansvar og risiko- ansvar for varene
 9. Lovfestet avbestillingsrett/ Avbestillingsloven
 10. Plikt/rett til å undersøke varen
 11. mangelskrav, (reklamasjoner) og fristen for å fremme kravet ved forsinkelser
 12. Kjøpernes rettigheter ved forsinkelser
 13. Kjøpers rettigheter ved mangel eller ufullstendig tjeneste/produkt
 14. Selgers rett ved mislighold fra kjøpers side
 15. Garanti
 16. Personlig informasjon
 17. Konfliktløsning
 18. referanser
Introduksjon

 

Dette kjøpet er regulert av følgende standardbetingelser for nettsalg for forbrukerkjøp. Begrepet "forbrukerkjøp" refererer i denne sammenheng til salg av varer til en forbruker. En forbruker som ikke hovedsakelig kjøper som ledd i næringsvirksomhet, men som privat forbruker og som/når selger driver/opptrer på en måte som er å anse som næringsvirksomhet, selger varer/varer. på nett. Kontrakten er laget av og anbefalt av Forbrukertilsynet («Forbrukerombudet»)

Forbrukerkjøp på nett er i hovedsak regulert av Avtaleloven (lov om avtaleinngåelse, rett til å deponere en gjeldspost, foreldelse av krav). Forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven angreloven] og e-handelsloven.

Disse lovene gir forbrukeren umistelige rettigheter. Vilkårene i denne kontrakten er ikke å betrakte som en begrensning i de nevnte lovfestede/umistelige rettighetene, men lister opp partenes viktigste rettigheter og plikter i forhold til handelen. Selger kan velge å tilby kjøper bedre vilkår enn det som står oppført i disse betingelsene.

I tilfeller der kontrakten ikke direkte gir løsning på problemet, er det nødvendig å forsyne seg med ytterligere relevante regler og forskrifter/lover.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av informasjonen selger gir i betalingsløsningen i nettbutikken. (Dette inkluderer blant annet informasjon om varens tilstand, kvantitet og kvalitet, samt andre kvaliteter. Som, (men ikke begrenset til) pris, og betingelser rundt levering og informasjon om korrespondanse mellom partene. For eksempel per e-post, samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstridende opplysninger mellom opplysningene selger har gitt, i betalingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse og vilkårene i salgsbetingelsene. Direkte korrespondanse mellom partene og informasjon gitt i betalingsløsning vil tillegges større vekt enn salgsbetingelsene. Gitt at dette da ikke er i strid med bindende lovverk.

2. Partene

Selger Navn på firma: Høst & Vår AS

Kontaktadresse Kvernelandsvegen 325, 4355 Kverneland

E-post: support@hostandvar.com

Organisasjons-ID-nummer 924868503

Begrepet «kjøper» refererer i denne sammenheng til den som legger inn/gjør bestillingen.

3. Priser

Prisene oppgitt i nettbutikken inkluderer mva.

Informasjon om den totale kostnaden som skal betales av kjøperen, inkludert alle avgifter (moms toll og så videre). Samt frakt, håndtering, porto, emballasje, talegebyr og så videre). Videre vil spesifikasjon av disse separate elementene bli levert i betalingsløsningen før fullføring av bestillingen. Varer bestilt til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten merverdiavgift. (1)

4. Inngåelse av avtalen

Avtalen anses bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selger.

Man er imidlertid ikke bundet av avtalen ved skrivefeil eller skrivefeil i tilbudet fra selger. Dette inkluderer i betalingsløsningen i nettbutikken, eller i bestillingen foretatt av kjøperen. Så lenge den andre delen av avtalen innså, eller burde ha innsett at en slik feil hadde skjedd.

5. Ordrebekreftelse

Når selger har mottatt kjøpers ordre, skal selger uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøper.

Det anbefales at kjøperen tar vare på å kontrollere at ordrebekreftelsen er i samsvar med/lik bestillingen som gjøres, med hensyn til antall, type varer, pris og så videre. Dersom bestillingen og ordrebekreftelsen ikke stemmer overens, bør kjøper kontakte selgeren så snart som mulig.

6. Betaling

Selger har sin rett til å kreve betaling for varen fra det tidspunkt varen sendes til kjøper.

Dersom selger tilbyr etterfakturering, skal faktura til kjøper utstedes ved forsendelse av varene. Forfallsdatoen må være minst 14 dager fra det tidspunkt kjøper mottar forsendelsen.

Dersom selger har et spesielt/grunnlagt behov for å kreve forhåndsbetaling fra byer, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selger gjøre dette.

I tilfeller hvor kjøper er under 18 år, kan kjøper først betale direkte når selger leverer varen. Eller ved henting av varene etter å ha fått den levert gjennom posten. (6)

7. Levering, avgifter og avgifter etc.

Levering av varene fra selger til kjøper, skjer på den måten og på stedet/ til det tidspunkt som er angitt ved bestilling av varene i nettbutikken.

Dersom leveringstid ikke er oppgitt ved bestillingen, må selger levere varen til kjøper innen rimelig tid. Dette bør ikke være senere enn 30 dager etter at bestillingen er gjort. Dersom det påhviler selger å sørge for at varene sendes til kjøper, er det hans plikt å få varene levert til bestemmelsesstedet. Det bør også være på en hensiktsmessig måte og innenfor de vanlige vilkårene for transport. "Destinasjon" skal her defineres som å være på kjøpers sted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Internasjonale bestillinger kan bli underlagt toll, skatter eller avgifter når bestillingen når destinasjonslandet. Dessverre dekker vi ikke kostnadene for importavgifter og avgifter, og derfor må hver kunde ta ansvar for disse potensielle tilleggskostnadene. Siden importavgifter og avgifter varierer fra land til land, anbefaler vi at du kontakter ditt lokale tollkontor for mer informasjon før du legger inn en bestilling.

8. Ansvar/risiko-ansvar for varene.

Risiko-ansvar/ansvar for varene overføres til kjøper når den aktuelle varen er mottatt av kjøper i henhold til avtalen. Dersom leveringstiden er kommet og kjøperen ikke tar vare på et produkt som stilles til disposisjon i henhold til avtalen, bærer kjøperen fortsatt risiko-/ansvaret knyttet til tap eller skade pga. til de iboende egenskapene til selve produktet eller varen.

9. Lovfestet avbestillingsrett (kanselleringsloven)

Kjøper har rett til å heve kjøpet av varene i henhold til angrerettloven (7). Angrerettsloven gir kjøper rett til å returnere varen til selger uten spesifisert grunn. Selv om det ikke er noen feil eller mangler ved varen. Dette gjelder også selv om/dersom varen ennå ikke er levert.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreloven innen 14 dager etter at varen, informasjonen og angrerettskjemaet er mottatt. Dersom kjøper mottar skjemaet og nødvendig informasjon på et senere tidspunkt enn leveringen av varen, regnes 14 dagers angrefrist fra den dagen kjøper mottar angrerettskjemaet og nødvendig informasjon.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angrerettloven bør av hensyn til den potensielle bruken som bevis gis skriftlig. (Via kanselleringsskjemaet, e-post, telefaks eller brev). Meldingen skal inneholde informasjon om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Dersom kjøper benytter seg av rettighetene som er gitt ham via angrerettloven, skal varen leveres til selger innen 14 dager. Selger er forpliktet til å betale tilbake hele kjøpesummen innen 30 dager fra den dagen selger mottar varen, henteseddelen, eller varen er gjort tilgjengelig for, (det vil si) stilles til disposisjon for selgeren. Selger kan ikke pålegge kjøper gebyr dersom han benytter Annulleringsloven. Men selger kan kreve at kjøper dekker kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun tar i bruk Angrerettsloven. Varen skal likevel kunne returneres til selger i samme stand og mengde som var tilfellet da kjøper mottok den. Kjøper skal om mulig sende varen til selger i originalemballasje.

10. Undersøkelse av produktet

Når kjøperen mottar produktet, anbefales det at han eller hun i rimelig grad undersøker om den stemmer overens med og er i samsvar med den foretatte bestilling, om den har blitt transportskadet, eller om den har feil/mangler/mangler. .

Dersom produktet ikke stemmer overens med/ikke er i samsvar med bestillingen som ble lagt inn, eller hvis det har feil/mangler, skal kjøper varsle selger med en "mangelklage", se punkt 11 i denne kontrakten.

11. «Mangel-reklamasjon» («reklamasjon») og frist for å reklamere med hensyn til forsinkelser.

Dersom det er feil eller mangler på varen, skal kjøper kort tid etter at han eller hun har oppdaget dem gi melding til selger om at han eller hun har til hensikt å gjøre krav på mangelen/feilene.

Ved forsinkelser i leveringen skal krav rettes til selger innen rimelig tid etter at opprinnelig avtalt leveringsdato/tidspunkt er utløpt.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøper velge å sende/fremsette kravet direkte til kredittgiver. (8)

Meldingen/kravet til selger eller kredittgiver bør være skriftlig. (For eksempel via e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøpernes rettigheter ved forsinkelser

Dersom selger ikke er i stand til å levere varen, eller dersom leveringen er for sent i forhold til avtalen mellom partene, og at denne forsinkelsen ikke skyldes forhold fra kjøpers side, kan kjøper iht. regler i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

Oppfyllelse/gjennomføring: dersom selger ikke er i stand til å levere til avtalt tid, kan kjøper opprettholde kjøpet og gi en rimelig forlenget frist for gjennomføring/oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse/fullføring dersom det er en hindring som selger ikke kan overkomme. Eller dersom fullføringen/oppfyllelsen vil føre til en ulempe eller kostnad av en slik størrelse/omfang, at det utgjør et vesentlig misforhold til fordel for kjøper. Dersom hindringen forsvinner innen rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse/fullføring.

Kansellering: Kjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er betydelig, eller dersom selger ikke leverer varen innen den ekstra/forlengede fristen for ferdigstillelse/oppfyllelse, (som fastsatt av byer). Kjøper kan imidlertid ikke heve avtalen mens denne tilleggsfristen fortsatt er i kraft, med mindre selger har sagt at han eller hun ikke vil fullføre/oppfylle innen fristen.

Erstatning Kjøper kan kreve erstatning for tap han eller hun har lidt, som følge av forsinkelsen fra selgers side ref. Forbrukerkjøpsloven § 24.

Kjøper må gi melding om «mangelkravet» til selgeren («reklamasjon») jf denne kontrakten, punkt 11.

13. Kjøpers rettigheter ved mangel.

Dersom varen har en mangel og dette ikke er kjøperens feil, eller på grunn av forhold fra kjøperens side, kan kjøperen etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 avhengig av omstendigheten holde tilbake kjøpesummen. , eller velg mellom å få utbedret mangelen, få omlevering av tilsvarende produkt, få prisavslag, kreve heving av avtalen, og få erstatning fra selger.

Utbedring av mangelen eller omlevering: Dersom leveransen har en mangel, kan kjøper kreve at selgeren retter mangelen eller leverer et tilsvarende produkt på nytt. Selger kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig, eller påfører selger urimelige kostnader.

Selger kan foreta korrigeringen eller omlevering innen rimelig tid. Omlevering eller retting skal skje uten kostnad for kjøper, og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utgifter. Samt uten vesentlig ulempe fra kjøpers side. Selger kan ikke gjøre mer enn to forsøk på å foreta rettingen eller fullføre omleveringen (forutsatt at det er samme mangel). Med mindre det er spesielle forhold som gjør ytterligere forsøk rimelig.

Selv om kjøper verken krever retting eller omlevering, kan selger tilby retting eller omlevering, forutsatt at dette skjer uten opphold. Dersom selger sørger for at omlevering eller retting oppfyller dette kravet, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving av avtalen.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke kan rettes, eller tilsvarende produkt ikke leveres på nytt, kan kjøper kreve rimelig prisavslag.

I stedet for prisavslag kan kjøper kreve heving av avtalen, med unntak av når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun har lidt som følge av mangelen på varen. Ref. Forbrukerkjøpsloven § 33

Kjøper må fremsette «mangelkrav» ref. denne kontrakten, pkt. 11. Reglene om "mangelkrav ("reklamasjon") gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene vedrørende Angrerettsloven, samt eventuelle andre garantier gitt av selger.

14. Selgers rettigheter i tilfelle kjøper misligholder

Dersom kjøper ikke betaler (misligholder betaling), eller unnlater å oppfylle andre forpliktelser etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på vegne av selger, kan selger i henhold til Forbrukerkjøpets regler lov kapittel 9 etter omstendighetene holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, herunder (inkasso)gebyrer og gebyrer ved ikke-forskuddsbetalte og uavhentede varer.

Oppfyllelse/ fullføring: Dersom kjøper ikke betaler, kan selger likevel opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke leveres, mister selger sin rett dersom han venter urimelig lang tid med å fremsette/fremsette kravet.

Heving/Annullering: Ved vesentlig/betydelig betalingsmislighold, eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side, kan selger heve avtalen. Selger kan i så fall ikke heve avtalen etter at kjøpesummen er betalt.

Selger kan i dette tilfellet også heve/heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggs-/forlenget frist fastsatt av selger. Selger kan ikke heve/heve kjøpet mens denne fristen fortsatt er i kraft, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap han eller hun lider som følge av mislighold fra kjøpers side ref. Forbrukerkjøpsloven § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter loven om morarenter. (9). Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til inkasso. Kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyrer i henhold til lover om inkassovirksomhet og annen inkasso av misligholdskrav. (10).

Gebyrer ved uavhentede og ikke-forskuddsbetalte varer: Unngår kjøper å hente ubetalte varer, kan selger pådra kjøper et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal ikke være større enn det som kreves for å dekke selgers faktiske utgifter ved levering av varen til kjøper. Slikt gebyr kan ikke påløpe personer under 18 år. (11).

15. Garanti

Garantien gitt av selger eller produsent, gir kjøper rettigheter i tillegg til rettigheter som kjøper allerede har som følge av ufravikelig lovgivning. En garanti kan derfor ikke utgjøre en begrensning i kjøperens rettigheter til "mangelkrav", eller til krav/krav på grunn av forsinkelser i levering, eller uoppfylte betingelser i henhold til punkt 12 og 13 i denne kontrakten.

16.Personlig informasjon (12)

Med mindre kjøperen avtaler annet, kan selgeren kun samle inn og oppbevare de nødvendige personopplysninger som kreves for at selgeren skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen. Personopplysningene til kjøpere under 15 år kan ikke samles inn med mindre kjøper har tillatelse fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger kan kun utleveres til andre dersom det er nødvendig for at selger skal kunne fullføre avtalen med kjøper, eller i de tilfeller det kreves i henhold til ufravikelig lovgivning.

Selger kan hente inn kjøpers personnummer dersom det er objektivt behov for dette for å sikre identifikasjon, og slik identifikasjon er nødvendig.

Dersom selger ønsker å bruke kjøpers personopplysninger til andre formål, som for eksempel å sende kjøper annonser eller informasjon utover det som er nødvendig for å gjennomføre handelen, må selger innhente kjøpers samtykke ved inngåelse av handelen. Selger skal gi kjøper informasjon om hvordan/til hvilket formål personopplysningene skal brukes, og hvem som skal bruke dem. Kjøpers samtykke må gis av egen vilje som følge av en aktiv handling fra kjøpers side, som for eksempel å sette et hake i en boks.

Kjøper skal enkelt kunne kontakte selger. For eksempel via telefon eller e-post, hvis han eller hun har spørsmål angående selgers bruk av personopplysninger, eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning

Partene skal ha til hensikt å løse tvister i minnelighet. Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for å få hjelp angående en tvist med selger. Dersom en minnelig løsning ikke kan oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene be Forbrukerrådet fremme tvisten for Forbrukertvistrådet/utvalget. 13. Avgjørelser fattet av Forbrukertvistrådet/utvalget er juridisk bindende fire uker etter kunngjøringen. Før avgjørelsen er rettskraftig, kan partene, ved å sende stevning til Forbrukertvistrådet, fremme avgjørelsen for tingretten.

18. Referanser:

1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor betalingen/oppgjøret for kjøpet skjer i ettertid ved at kredittkortselskapet (kredittleverandøren) sender en faktura til kortinnehaveren med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet vil føre til at det aktuelle beløpet trekkes fra kontoen, og beløpet blir overført til betalingsmottakernes konto.

4.Ref. «Mønsteravtale» gjort av avtaleutvalget til «for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon» – Avtalevilkår/ Vilkår for kredittkjøp og Fakturakort – Forbrukervilkår pkt. 12 og mønsteravtale inngått av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort , punkt 11.

5. Lov av 21. juni 2985 nr. 82 om kredittkjøp mv.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måtene. Gitt at de ikke er juridisk i stand til å pådra seg gjeld, i henhold til lov av 22. april 1927. Ref. Vergemålsloven § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og Angrerett mv ved fjernsalg og salg utenfor fast salgssted (Angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter av forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkasso og annen inndrivelse av forfalte pengekrav.

11. Det kan ikke kreves gebyr av personer under 18 år da de ikke har lov til å pådra seg gjeld Jf. vergemålsloven § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Personopplysningsloven.